Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Polsko – Gruzińska Izba Gospodarczo Handlowa powstała z pasji Polaków do Gruzji i działa na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych i kulturalnych pomiędzy Polską i Gruzją. Jest jedną z wiodących organizacji biznesowych w Polsce. Reprezentuje i chroni interesy ogromnej liczby przedsiębiorców, łącząc organizacje biznesowe różnych branż. Ekspercka wiedza oraz doświadczenie zespołu, w połączeniu z profesjonalnym i indywidualnym podejściem do partnerów biznesowych pozwalają na optymalne i efektywne przeprowadzanie projektów dotyczących współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Polską i Gruzją.

Ściśle współpracujemy z Ambasadą RP w Tbilisi oraz Gruzji w Warszawie. W portfolio naszych partnerów znajdują się instytucje wsparcia biznesu , agendy rządowe, NGO’sy.

Elementem warunkującym skuteczność i dynamizm naszych działań są stałe biura w Polsce oraz Gruzji .

PROSTE ZAŁOŻENIA

Filozofia działania Izby

Bezpieczeństwo partnerów oraz ich inwestycji

Profesjonalizm na rzecz świadczonych usług

Gruntowną wiedzę i doświadczenie pracowników i partnerów izby

Wykorzystanie nowoczesnych platform informacyjnych i technologicznych optymalizujących działanie projektowe

Doskonałą znajomość kultury biznesowej i klimatu inwestycyjnego w Gruzji i Polsce

DLACZEGO WARTO

Co wyróżnia Izbę

Stałe biura w Polsce oraz Gruzji gwarantują skuteczność i dynamizm naszych działań zarówno na rynkach lokalnych, jak i na rynku globalnym.

Posiadamy specjalnie wyszkoloną kadrę wysokiej klasy specjalistów. Ekspercka wiedza w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem gwarantują wysoki profesjonalizm na rzecz świadczonych usług. Porozumiemy się z każdym. Nasi pracownicy rozmawiają w 5 językach.

Przedstawiamy naszym firmom-członkowskim comiesięczny wykaz atrakcyjnych przetargów w Gruzji. Oferujemy dostęp do comiesięcznego newslettera, gdzie są oświetlane najważniejsze informacje ze świata biznesu Gruzji.

NASZE STRUKTURY

Organy Polsko-Gruzińskiej Izby Przemysłowo–Handlowej

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby w Polsce oraz Gruzji .  Do kompetencji zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych Organów Izby:

Do kompetencji Zarządu należy:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Izby,
 • kierowanie bieżącą działalnością Izby,
 • reprezentowanie Izby na zewnątrz,
 • powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Izby; nadzór nad działalnością Biura sprawuje Prezes Zarządu,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
 • podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszaniu działalności i rozwiązywaniu sekcji i oddziałów o których mowa w § 7 ust. 2 oraz nadzorowanie ich działalności,
 • podejmowanie uchwał o utworzeniu lub przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 2 ust. 3 Statutu,
 • ustanawianie zasad finansowania działalności Izby, tworzenia funduszy celowych i ich regulaminów,
 • ustalanie projektów budżetów Izby, przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków, a także dokonywanie zmian w budżecie w trakcie roku, gdy wymagają tego potrzeby Izby,
 • zgłaszanie wniosku o którym mowa w § 19 ust. 5 in fine,
 • zgłaszanie wniosku o którym mowa w § 16 pkt 19,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach przekazanych do kompetencji Zarządu w treści Statutu lub nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Izby. Do kompetencji Walnego zgromadzenia należą m.in.
 • zatwierdzanie porządku obrad i uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 • uchwalanie programów działalności Izby,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 • powoływanie członków Komisji Rewizyjnej w sytuacji zakończenia kadencji dotychczasowej Komisji Rewizyjnej lub konieczności uzupełnienia wakatu w Komisji Rewizyjnej, a także odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • zawieszanie w prawach członków Zarządu,
 • wybór Prezesa Zarządu w sytuacji określonej w § 19 ust. 7 zd. 2,
 • uchwalanie Statutu i jego zmian,
 • uchwalanie struktury organizacyjnej Izby oraz innych regulaminów określających działalność Izby, a także dokonywanie ich zmian,
 • uchwalanie, na wniosek Zarządu, budżetu Izby na rok kalendarzowy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby,
 • podejmowanie uchwał o sposobie pokrycia kosztów działalności Izby przewyższających jej dochody,
 • podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej, na wniosek Zarządu,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym statutem.

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Izby.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. :

 • prowadzenie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby,
 • składania Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze swojego grona,
 • podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach przekazanych do kompetencji Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu

Prezes:
Stanisław Raźniewski
s.razniewski@pol-ge.com

DLACZEGO WARTO

Kluczowe obszary działalności

Wsparcie inicjatyw polskich przedsięwzięć

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentuje i chroni interesy członków, prowadzi ciągłe monitorowanie działalności władz różnych szczebli, występuje we wspólnym imieniu do wszelkiego rodzaju władz administracyjnych o rozstrzyganie problemów członków.

Współpraca międzynarodowa

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa współpracuje z agencjami rządowymi, takimi jak – PAIH, PARP, DAWG, Enterprise Georgia, w tworzeniu projektów międzynarodowych oraz realizacji innych inicjatyw firm-członków Izby.

Izba ściśle współpracuje z Ambasadą RP w Tbilisi oraz Gruzji w Warszawie. W portfolio naszych partnerów znajdują się instytucje wsparcia biznesu, agendy rządowe, organizacje pozarządowe.

Niezbędnym elementem działalności nowo powstałej Izby jest aktywna współpraca z organizacjami Polonijnymi w Gruzji, wsparcie inicjatyw społecznych, kulturalnych Polaków.

Wydarzenia Polsko – Gruzińskie

Izba bierze aktywny udział w wydarzeniach Polsko-Gruzińskich zarówno jako ich organizator, patron i partner. Celem wydarzeń jest budowa silnej marki Polski i Gruzji w ramach szeroko pojmowanej dyplomacji gospodarczej i kulturalnej.

Wspieranie polskiego eksportu

Jednym z głównych celów Izby jest organizacja ekspansji zagranicznej polskich firm na rynki Gruzji oraz promowanie produktów polskich na rynkach zagranicznych, a także gruzińskich w Polsce.

Ponadto, Polsko – Gruzińska Izba Gospodarczo Handlowa świadczy szereg usług obejmujących organizację finansowania zewnętrznego, w tym pisanie Biznes Planów, przedstawianie firm na targach zagranicznych, wsparcie prawne, podatkowe i administracyjne.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo – Handlowa promuje koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniają interesy społeczne i ochronę różnych grup interesariuszy.

Główną ideą CSR, według Izby, są działania związane z poprawą wizerunku biznesowego Polski na świecie oraz wsparciem kulturalnym Polaków za granicą. Polskie firmy zwiększają swoje oddziaływanie na arenie międzynarodowej. Dlatego promujemy polskie firmy jako zaufanych partnerów do relacji biznesowych.

W marcu 2018 roku, przy wsparciu Ambasady RP w Tbilisi oraz firm zrzeszonych w Izbie, zostanie zrealizowany projekt – przekazania dzwonu na rzecz kościoła katolickiego w Tbilisi. W ramach uroczystości odbędzie się poświęcenie dzwonu, odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica na murach Katedry, a także odprawiona zostanie specjalna msza święta.

 

GRUZJA

Od czasu uzyskania niepodległości w latach 1990-tych, Gruzja stała najbardziej udanym przykładem regionu odnośnie przeprowadzonych reform, wzmocnienia instytucji demokratycznych, rozwoju gospodarczego i zwiększenia świadomości społeczeństwa. Gruzja, z jej pro-Europejskim kierunkiem, prezentuje się jako ośrodek regionu do prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia atrakcyjnego międzynarodowego biznes środowiska.

Gruzja jest liderem liberalnych reform gospodarczych wśród krajów byłego związku radzieckiego. Oferuje korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, co potwierdzają wysokie oceny w różnych międzynarodowych rankingach, jak, na przykład, w rankingu Doing Business. Bezkompromisowe reformy doprowadziły także do prawie całkowitej likwidacji drobnej korupcji w kraju.

Gruzja, położona na skrzyżowaniu Europy i Azji, jest najkrótszą trasą między tymi dwoma regionami. Atrakcyjność kraju zwiększa fakt powiązanie Gruzji z Europą, regionem Kaspijskim, Bliskim Wschodem, Azją Środkową i Wschodnią.

Gruzja to nie tylko rynek 4 mln mieszkańców a wrota prawie 900 mln ludzi do rynku, bez opłat celnych. Gruzja podpisała umowy o wolnym handlu z krajami WNP, w tym z Mołdawią, Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Uzbekistanem i Turkmenistanem, a także ze swoimi sąsiadami Azerbejdżanem, Armenią i Turcją.

Ponadto, w 2014 roku została podpisana i ratyfikowana Umowę o Pogłębionej Strefie Wolnego Handlu (DCFTA) z Unią Europejską. Od 2000 roku Gruzja jest członkiem Światowej Organizacji Handlu (WTO).

W lutym 2016 roku rozpoczęły się oficjalne negocjacje między Gruzją i Chinami odnośnie umowy o wolnym handlu. Biorąc pod uwagę znaczenie projektu „Nowy Jedwabny Szlak”, oczekuje się, że porozumienie między obiektami zostanie osiągnięte w najbliższym czasie.

POLSKA

Polska, od początku lat 90-tych była i jest stabilnie szybko rozwijającym się krajem . Dziś ma dobrze uzasadnioną pozycję makroekonomiczną. Polska również była jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, która pozostawała rezydentem kryzysów gospodarczych.

Polskie otoczenie biznesowe jest bardzo atrakcyjne. Można wymienić szereg wpływowych czynników.

Gospodarka Polski jest zróżnicowana. Stworzono wiele firm z sektora przemysłu, sektora usług i rolnictwa. Zawsze łatwo znaleźć partnerów do współpracy w przemyśle spożywczym oraz samochodowym, w budownictwie, lotnictwie, finansach, a także w innych branżach.

Polski naród jest pracowity i wykształcony. Polskich pracowników charakteryzuje ich profesjonalizm, zaangażowanie, ambicje, a także wyjątkowa inicjatywa i kreatywność. Ponadto, Polska jest 6-tym co do wielkości krajem w Unii Europejskiej, z prawie 40 mln mieszkańców, największą w Środkowej i Wschodniej Europie.

Polska dumnie reprezentuje stabilność makroekonomiczną. Ona była jednym z nielicznych krajów UE, który omijał recesji i pokazał wskaźniki wzrostu gospodarczego na plus. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, w roku 2010 tempo wzrostu gospodarczego w Polsce wyniósł 3,9%, co było jednym z najlepszych wyników w całej Europie. Należy podkreślić, że warunki finansów publicznych przekraczają środkowoeuropejskie.

Polska jest przykładem efektywnego zarządzania i transformacji. Wiele poważnych reform zostały przeprowadzone po komunizmie. Przez to zostały podniesione wiele czynników atrakcyjności biznesu, a także poprawiła się infrastruktura: drogi, koleje wraz z infrastrukturą energetyczną.

Po wejściu do UE w 2004 roku Polska stała także bramą dostępu do całego wspólnego rynku. Nie tylko prawie 40 mln osób, rynek UE obejmuje prawie 500 mln konsumentów. Dla Polski to może być tylko początkiem ekspansji działalności gospodarczej w całej Europie.

Konkurencyjna cena-to ogromna wartość dodana polskiego rynku i całej gospodarki. Polskie produkty i usługi są dobrze znane z wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

Według inwestycji zagranicznych, w latach 2003-2014 ilość projektów „Greenfield” wyniosła 3 379, na podstawie czego powstało 822 tys. nowych miejsc pracy.

Polska zajmuje 20 miejsce na świecie według PKB i są klasyfikowana przez Bank Światowy jako gospodarka o wysokim dochodzie. Największym elementem gospodarki jest sektor usług.