პოლონურ–ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა

პოლონურ–ქართული სავაჭრო და სამრეწველო პალატა ჩამოყალიბდა საქართველოთი პოლონელების გატაცების შედეგად და მოქმედებს პოლონეთსა და საქართველოს შორის ორმხრივი ეკონომიკური და კულტურული ერთიერთობების მხარდასაჭერად. პალატა პოლონეთში წამყვანი ბიზნეს ორგანიზაციების საკუთრებაა. იგი წარმოადგენს და იცავს დიდი რაოდენობით მეწარმეებს, რომლებიც აერთიანებენ სხვადასხვა სექტორის ბიზნეს ორგანიზაციებს. შემოქმედებითი გუნდის პროფესიონალიზმი და გამოცდილება საქმიან პარტნიორებთან პროფესიულ და საქმიან დამოკიდებულებასთან ერთად პოლონეთსა და საქართველოს შორის კულტურული და ეკონომიკური თანამშრომლობის პროექტებში უზრუნველყოფს ჩვენი საქმის ოპტიმალურობასა და ეფექტურობას.

ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ თბილისში მდებარე პოლონეთის საელჩოსთან და ვარშავაში არსებულ საქართველოს საელჩოსთან. ჩვენი პარტნიორების პორტფოლიო მოიცავს ბიზნესის, სამთავრობო უწყებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერას.

პალატის საქმიანობის ეფექტურობა და დინამიკურობა განპირობებულია ჩვენი ოფისების უწყვეტი მუშაობით პოლონეთსა და საქართველოში.

მარტივი ვარაუდები

პალატის მუშაობის ფილოსოფია

ჩვენი პარტნიორებისა და მათი ინვესტიციების უსაფრთხოება

მომსახურების სფეროში გაწეული პროფესიონალიზმი

პალატის თანამშრომლებისა და პარტნიორების მაღალი კვალიფიკაცია და გამოცდილება

თანამედროვე საინფორმაციო და ტექნოლოგიური პლატფორმების გამოყენება, რაც ხელს უწყობს პროექტის საქმიანობის ოპტიმიზაციას

საქართველოსა და პოლონეთში არსებული ბიზნეს, კულტურისა და საინვესტიციო კლიმატის ზედმიწევნით ცოდნა

რატომ ღირს

რა გამოარჩევს პალატას

პოლონეთსა და საქართველოში არსებული ოფისების უწყვეტი მუშაობა ჩვენი საქმიანობის ეფექტურობისა და დინამიკურობის გარანტიაა, როგორც ლოკალურ, ასევე გლობალურ ბაზარზე.

ჩვენი გუნდი შედგება მაღალი კლასის პროფესიონალებისაგან. კვალიფიციური ცოდნა მრავალწლიან გამოცდილებასთან ერთად გაწეული სერვისების ხანგრძლივი პროფესიონალიზმის გარანტიაა. შეგვიძლია ნებისმიერ ადამიანთან კომუნიკაცია. ჩვენი პერსონალი საუბრობს 5 ენაზე.

საქართველოში არსებულ ჩვენს წევრ კომპანიებს ვთავაზობთ საინტერესო ტენდერების ყოველთვიურ ჩამონათვალს. ყოველთვიურ საინფორმაციო მასალებზე ხელმისაწვდომობა, რომელშიც წარმოდგენილია სიახლეები საქართველოს ბიზნეს სამყაროს შესახებ.

ჩვენი სტრუქტურები

პოლონეთ-საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანოები

დირექტორთა საბჭო

დირექტორთა საბჭო მართავს პალატის მიმდინარე საქმიანობას პოლონეთსა და საქართველოში. მისი კომპეტენციები მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რომელიც არ არის დაკავშრებული პალატის სხვა ორგანოებთან.

დირექტორთა საბჭოს კომპეტენციები:

 • საერთო კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება;
 • წევრების მიღება, გარიცხვა და პალატის წევრობის გაუქმება;
 • პალატის მიმდინარე საქმიანობის მართვა;
 • პალატის ოფისის ხელმძღვანელის დანიშვნა და გათავისუფლება; აპარატის საქმიანობის ზედამხედველობა ხორციელდება მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის მიერ;
 • პალატის საქმიანობასთან დაკავშირებული საჩივრებისა და მოთხოვნების განხილვა;
 • 2 პუნქტში მოხსენიებული სექციებისა და ფილიალების შექმნის, საქმიანობის შეჩერებისა და გაუქმების შესახებ რეზოლუციების მიღება და მათი საქმიანობის ზედამხედველობა;
 • დებულების 2.3 პუნქტში მითითებული ორგანიზაციების შექმნის შესახებ რეზოლუციების მიღება ან მათთან შეერთება,
 • პალატის საქმიანობის დაფინანსების პრინციპების განსაზღვრა, მიზნობრივი ფონდების შექმნა და მათი მათი საქმიანობის რეგულაცია;
 • პალატის ბიუჯეტის პროექტების მომზადება, მათი წარდგენა წევრთა საერთო კრებაზე;
 • ცვლილებების შეტანა ფინანსური წლის მანძილზე, პალატის საჭიროებებიდან გამომდინარე;
 • მოთხოვნის წარდგენა5 ნაწილის შესაბამისად;
 • მოთხოვნის წარდგენა 16.19 ნაწილის შესაბამისად;
 • დებულებაში მმართველი საბჭოს უფლებამოსილების ფარგლებში განსაზღვრული ყველა საკითხთან დაკავშირებით რეზოლუციების მიღება, ან იმ საკითხების განხილვა რომლებიც არ შედის საერთო კრების წევრების კომპეტენციაში.

საერთო კრება

წევრთა საერთო კრება არის პალატის უმაღლესი უფლებამოსილი ორგანო, რომლის კომპეტენციაშიც შედის:

 • სხდომის დღის წესრიგის დამტკიცება და წევრთა საერთო კრების განხილვის დებულების დამტკიცება;
 • პალატის საქმიანობის პროგრამების მიღება;
 • მმართველი საბჭოს საქმიანობის შესახებ ანგარიშების განხილვა, მმართველი საბჭოს მიერ წარდგენილ საკითხებზე რეზოლუციების მიღება, მმართველი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცება;
 • აუდიტის კომიტეტის წევრების დანიშვნა, როდესაც მოქმედი აუდიტის კომიტეტის უფლებამოსილება ამოიწურება, ან აუდიტის კომიტეტში ვაკანტური ადგილის შევსება უნდა მოხდეს, ასევე აუდიტის კომიტეტის წევრების თანამდებობიდან გათავისუფლება;
 • მმართველი საბჭოს წევრების უფლებამოსილების შეჩერება;
 • მმართველი საბჭოს წარმომადგენლის დანიშვნა7 პუნქტის მე-2 წინადადებაში აღწერილ გარემოებებში,;
 • დებულების მიღება და მისი შესწორება;
 • პალატის საქმიანობის განმსაზღვრელი, ორგანიზაციული სტრუქტურის და და სხვა წესების დამტკიცება, ასევე მასში ცვლილებების შეტანა;
 • მმართველი საბჭოს მოთხოვნით კენჭისყრა პალატის ბიუჯეტის შესახებ, კალენდარული წლის განმავლობაში;
 • პალატის დაშლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 • პალატის ხარჯების დაფარვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, თუკი ის აღემატება შემოსავალს;
 • პალატის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
 • მმართველი საბჭოს მოთხოვნის საფუძველზე საწევრო შენატანის ოდენობის განსაზღვრა;
 • გადაწყვეტილების მიღება სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, საერთო კრების უფლებამოსილების ფარგლებში, მოქმედი დებულების შესაბამისად.

აუდიტის კომიტეტი

აუდიტის კომიტეტი არის პალატის სამეთვალყურეო ორგანო, რომლის უფლებამოსილებაშიც შედის:

 • განახორციელოს პალატის საქმიანობის მიმდინარე და ყოველწლიური აუდიტი ფინანსებზე განსაკუთრებული აქცენტით;
 • საერთო კრებას წარუდგინოს სავაჭრო პალატის მიმდინარე საქმიანობის შესახებ დაკვირვებები და დასკვნები;
 • წარუდგინოს საერთო კრებას ანგარიშები აუდიტის კომიტეტის საქმიანობისა და მმართველობის საბჭოდან წევრების გარიცხვის შესახებ;
 • მის წევრებს შორის თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნა;
 • გადაწყვიტოს აუდიტის კომიტეტთან დაკავშირებული ყველა საკითხი.

პოლონურ–ქართული სავაჭრო სამრეწველო პალატის დირექტორთა საბჭო:

პრეზიდენტი:
Stanisław Raźniewski
s.razniewski@pol-ge.com

რატომ ღირს

საქმიანობის ძირითადი სფეროები

პოლონური ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა

პალატა წარმოადგენს და იცავს საკუთარ წევრთა ინტერესებს მათი ეკონომიკური საქმიანობიდან გამომდინარე, კერძოდ, უზრუნველყოფს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, ადგილობრივი და უცხოური ორგანიზაციების მიმართ, მათი ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერასა და სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისას სასარგებლო ინფორმაციის მიწოდებას.

საერთაშორისო თანამშრომლობა

პალატა თანამშრომლობს სახელმწიფო სააგენტოებთან, როგორებიცაა: პოლონური საინვესტიციო და სავაჭრო სააგენტო (PAIH), პოლონეთის საწარმოთა განვითარების სააგენტო (PARP), ქვემო სილეზიის ბიზნესის თანამშრომლობის სააგენტო (DAWG), „აწარმოე საქართველოში“, რომლებიც ახორციელებს საერთაშორისო პროექტებსა და წევრების სხვა ინიციატივებს.

პალატა მჭიდროდ თანამშრომლობს პოლონეთის საელჩოსთან თბილისში და საქართველოს საელჩოსთან ვარშავაში. ჩვენი პარტნიორების პორტფოლიო შეიცავს ბიზნესის ხელშეწყობის ინსტიტუტებს, სახელმწიფო სააგენტოებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

საქართველოში არსებულ პოლონურ ორგანიზაციებთან აქტიური თანამშრომლობა და ადგილობრივი პოლონელების სოციალურ–კულტურული ინიციატივების მხარდაჭერა ახლად შექმნილი პალატის საქმიანობის ნაწილია.

პოლონურ–ქართული მოვლენები

2017 წელს სავაჭრო პალატამ დააფინანსა პოლონელ ინვესტორთა დაჯილდოების მეხუთე გალა ცერემონია, რომელიც არის ერთ–ერთი ძირითადი ბიზნეს მოვლენა. ნოემბერში მონაწილეობა მიიღო „Vysehrad Group (V4)“ –თან შეხვედრაში თბილისში, დეკემბერში კი შეუერთდა ინდუსტრიის მესამე ფორუმს კარპატებში, თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს და აბრეშუმის გზის ახალ ინიციატივას.

პოლონური ექსპორტის მხარდაჭერა

პალატის საქმიანობის ერთ–ერთი ძირითადი მიზანია პოლონური ბიზნესის გაფართოების ორგანიზება საქართველოს ბაზარზე და საზღვარგარეთ პოლონური პროდუქციის ხელშეწყობა.

გარდა ამისა, პალატა უზრუნველყოფს მომსახურების ფართო სპექტრს, რომელიც მოიცავს გარე დაფინანსების მოპოვებას, ბიზნეს გეგმების შემუშავებას, ბიზნესის წარმოებას საერთაშორისო ბაზრობებზე, იურიდიულ, საგადასახადო და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას.

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR)

პალატა ხელს უწყობს CSR კონცეფციას, რომელიც მოიცავს სოციალური ინტერესებისა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფების დაცვას.

პალატის თანახმად, CSR- ის ძირითადი იდეა პოლონეთის იმიჯის გაუმჯობესება და საზღვარგარეთ მცხოვრები პოლონელების კულტურული მხარდაჭერაა. პოლონური კომპანიები ზრდის თავიანთ სოციალურ გავლენას საერთაშორისო დონეზე, რის გამოც ჩვენ მათ საიმედო ბიზნეს პარტნიორობას ვუწევთ.

 

საქართველო

90-იანი წლების დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, საქართველო რეგიონში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების, ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური ცნობიერების ამაღლების გამო, რეფორმების ყველაზე წარმატებული მაგალითია. მისი პრო–ევროპული ორიენტაციის გამო იგი რეგიონულ ბიზნეს ცენტრად და საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრად შეგვიძლია ჩავთვალოთ.

საქართველო არის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ლიბერალური ბიზნეს რეფორმების ლიდერი, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს მიმზიდველ ბიზნეს პირობებს, რაც დამტკიცებულია საერთაშორისო რეიტინგებში მაღალი ადგილებით. მიზანმიმართული რეფორმების წყალობით თითქმის მთლიანად აღმოიფხვრა მცირემასშტაბიანი კორუფცია.

ევროპასა და აზიას შორის განთავსებულ საქართველოზე გადის უმოკლესი გზა, რომელიც აკავშირებს ამ ორ რეგიონს ერთმანეთთან. მჭიდრო კავშირი ევროპასთან, კასპიის რეგიონთან, ახლო აღმოსავლეთთან, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ აზიასთან კიდევ მეტ მიმზიდველობას მატებს მას.

საქართველო ბევრად მეტია, ვიდრე მხოლოდ 4 მილიონი მოქალაქის ბაზარი და საბაჟო გადასახადების არარსებობა, მას დადებული აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან (მოლდავეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი და თურქმენეთი), ისევე როგორც მეზობელ: აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და თურქეთთან.

2014 წელს დამტკიცდა და DCFTA–ს რატიფიკაცია მოხდა ევროკავშირთან. 2000 წლიდან კი იგი გახდა WTO–ს წევრი.

2016 წლის თებერვალში საქართველოსა და ჩინეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ოფიციალური მოლაპარაკებები დაიწყო. ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის მნიშვნელობის ფონზე, უახლოეს მომავალში შესაბამისი შეთანხმება გაფორმდება.

პოლონეთი

1990 წლიდან პოლონეთს სტაბილური და სწრაფად მზარდი ეკონომიკა აქვს. მისი ამჟამინდელი მაკროეკონომიკური მდგომარეობა საფუძვლიანია. იგი არის ერთ–ერთი იმ მცირერიცხვთაგანი რომელმაც გაუძლო ეკონომიკურ კრიზისებს ევროპაში.

მისი ბიზნეს გარემო ძალიან მიმზიდველია მთელი რიგი ფაქტორების გამო.

მისი ეკონომიკა დიფერენცირებულია. ბევრი ბიზნესი მოქმედებს სამრეწველო, მომსახურების და სოფლის მეურნეობის სექტორში. მარტივია პარტნიორების მოძიება სურსათის ინდუსტრიაში, საავტომობილო ინდუსტრიაში, მშენებლობაში, ავიაციაში ან ფინანსებში.

პოლონელები შრომისმოყვარეები და განათლებულები არიან. პოლონელი მუშაკები პროფესიონალები, ამბიციურები და საქმეში ჩართულები არიან. პოლონეთი ევროკავშირის მეექვსე უმსხვილესი ქვეყანაა, რომლის მოსახლეობის რაოდენობაც დაახლოებით 40 მილიონს შეადგენს, რომელიც უდიდესია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში.

პოლონელები ამაყობენ მათი სტაბილური ეკონომიკით, რადგან პოლონეთი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთაგან ერთ-ერთი მცირეთაგანი იყო, რომელმაც შეძლო მიუხედავად რეცესიებისა პოზიტიურ ეკონომიკურ მაჩვენებლების ჩვენება. პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკური სამსახურის მონაცემებით, 2010 წელს მისი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელმა 3.9% -ს მიაღწია, რაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საჯარო დაფინანსების პირობები აღემატება ევროკავშირის პირობებს..

პოლონეთი ეფექტური მართვისა და ტრანსფორმაციის მაგალითია, რომელმაც განახორციელა ღრმა პოსტკომუნისტური რეფორმების სერია, რამაც ხელი შეუწყო ბიზნესის მიმზიდველობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას: გზები, რკინიგზები და ელექტროენერგიის მიწოდების ინფრასტრუქტურა.

2004 წელს ევროკავშირში შესვლის შემდეგ, პოლონეთი მთელი საერთო ბაზრის კარი გახდა: საკუთარი 40 მილიონი მომხმარებლების გარდა, ევროკავშირის 500 მილიონამდე მომხმარებლისთვის გახდა ხელმისაწვდომი. პოლონეთისთვის ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ საერთო–ევროპული ბიზნესის განვითარება დაიწყო.

კონკურენტუნარიანი ფასები დამატებით ღირებულებას ძენს პოლონურ ბაზარს და მის ეკონომიკას. პოლონური პროდუქტი ცნობილია მაღალი ხარისხით და კონკურენტუნარიანი ფასებით.

რაც შეეხება უცხოურ ინვესტიციებს 2003-2014 წლებში მწვანე საველე ინიციატივების რაოდენობამ 3,379-ს მიაღწია და 822,000 ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა.

გლობალური მშპ-ს რეიტინგში პოლონეთი 20-ე ადგილზეა და მსოფლიო ბანკის მიხედვით მაღალშემოსავლიანი ეკონომიკის კლასიფიკაცია აქვს მინიჭებული. მომსახურების დარგი ეკონომიკის ერთ–ერთი უმსხვილესი სფეროა.